Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů

Destinace: Itálie » Kampánie » Neapol

xxxxx
Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů
Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů
Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů Itálie, Sicílie - moře a památky s výletem do Údolí chrámů


Cena od: 0 Kč
+ příplatky od: 0 Kč

Popis zájezdu:

Popis zajezdu:


Úvod:
Překrásné přírodní scenérie a pohnutá historie činí Sicílii turisticky velmi vyhledávanou zemí. Zasloužilo se o to množství památek z doby starověkých Řeků a Římanů. Nespoutanost přírody oslovila již staré Řeky a nemáme ani nejmenší pochybnosti o tom, že byste si rozhodně neměli nechat ujít Údolí chrámů u Agrigenta, Taorminu, kde na pozadí antického divadla spatříte dýmající Etnu a odlesky Jónského moře. Nezklame vás ani návštěva Palerma, Syrakus či ostrůvky Liparského souostroví.

1. den:
odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den:
po příjezdu do NEAPOLE dle časových možností krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia, královským palácem Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt a noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách.

3. den:
vylodění a prohlídka památek PALERMA, hlavního města Sicílie. Návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác, kostel Jana Poustevníka – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE, jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Přejezd do městečka ISOLA DELLE FEMINE na ubytování. Možnost koupání v Tyrhénském moři.

4. den:
cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do působivé přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO), Agora – obchodní centrum antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám… Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna Graecia), přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.

5. den:
pobyt u moře, individuální volno.

6. den:
navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vrcholem prohlídky je starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

7. den:
pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ, ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.

8. den:
historický magnet Sicílie - celodenní fakult. výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY, jedno z nejnavštěvovanějších měst Sicílie, město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála, aj. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a navštívíme historické barokní město NOTO (UNESCO), z konce 17. století s tradiční sicilskou atmosférou.

9. den:
po snídani odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALU, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka zachovaných středověkých uliček, historických památek vč. katedrály Duomo di Cefalu, koupání na místní vyhlášené pláži. Večer nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.

10. den:
ráno vylodění v NEAPOLI a odjezd do republiky.

11. den:
předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje:
doprava klimatizovaným autobusem, trajekt Neapol - Palermo a zpět (kajuty), 8x ubytování (1x v ***hotelu, 5x ***hotel u Taorminy - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžkové kajuty, pobytová taxa, 6x snídaně, vedoucí zájezdu.

Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní služby a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky:
1lůžkový pokoj 3 490 Kč, 6x večeře v hotelu 1 800 Kč, fakultativní výlet 8. den 550 Kč (min. 20 účastníků), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 330 Kč.

Stravování:
6x snídaně


 

Kalkulace zájezdu:

ajax kalkulace
 

Nezávazná objednávka:

Hodnota musí být vyplněná.
Hodnota musí být vyplněná.
Neplatný tvar emailu.
Hodnota musí být vyplněná. ve formátu +420xxxyyyzzz bez mezer.
let. (Věk v době skončení zájezdu.)